Nabídka

V

Všeobecné podmínky

I. Oblast působnosti

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o pronájmu hotelových pokojů za účelem ubytování, jakož i na všechny ostatní služby a dodávky poskytované zákazníkovi hotelem Fichtelberghaus (smlouva o ubytování v hotelu). Termín „Smlouva o hotelovém ubytování“ zahrnuje a nahrazuje následující pojmy: Ubytování-hotel, smlouva o ubytování v hotelu, smlouva o ubytování v hotelovém pokoji.

2) Všeobecné podmínky pro pořádání akcí v hotelu Fichtelberghaus se vztahují výhradně na rezervaci místností pro akce a pořádání akcí. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka se použijí pouze v případě, že to bylo předem výslovně písemně dohodnuto.

II Uzavření smlouvy, smluvní partner, promlčecí lhůta

1. smluvními stranami jsou hotel a zákazník. Smlouva je uzavřena přijetím žádosti zákazníka ze strany hotelu. Hotel může potvrdit rezervaci pokoje v textové podobě.

(2) Pokud třetí osoba učinila objednávku za zákazníka, odpovídá zákazník hotelu společně s touto třetí osobou jako solidární dlužníci za všechny závazky vyplývající ze smlouvy o ubytování v hotelu, pokud hotel obdržel příslušné prohlášení této třetí osoby.

3. bez ohledu na to je třetí strana povinna předat zákazníkovi veškeré informace týkající se rezervace, zejména tyto všeobecné obchodní podmínky.

4. všechny nároky vůči hotelu se promlčují v jednoroční promlčecí lhůtě od počátku zákonné promlčecí lhůty. To neplatí v případě nároků na náhradu škody a jiných nároků, pokud jsou tyto nároky založeny na úmyslném porušení povinností ze strany hotelu nebo na porušení povinností z hrubé nedbalosti.

 

III. Služby, ceny, platby, započtení

1. hotel je povinen udržovat pokoje rezervované zákazníkem připravené a poskytovat dohodnuté služby.

2. k podnájmu nebo dalšímu pronájmu poskytnutých pokojů, jakož i k jejich využití k jiným účelům než k ubytování, je třeba předchozího souhlasu hotelu v textové podobě, přičemž § 540 odst. 1 věta 2 německého občanského zákoníku (BGB) se nepoužije, pokud zákazník není spotřebitelem.

Zákazník je povinen zaplatit ceny hotelu platné nebo dohodnuté za poskytnutí pokoje a dalších služeb, které zákazník využívá. To platí i pro služby a výdaje hotelu třetím stranám, které si zákazník sjednal. Za využití služeb v běžném hotelovém provozu nebo v restauraci, které vyžaduje zajištění personálu, je hotel oprávněn účtovat přiměřené příplatky za hodinu nebo její část po 24:00 hodině.

4. dohodnuté ceny jsou včetně daní a místních poplatků platných v době uzavření smlouvy. V ceně nejsou zahrnuty místní poplatky, které je zákazník povinen platit podle příslušných místních zákonů (např. návštěvní daň); ty hradí zákazník a jeho spolucestující na místě podle místních sazeb.

5. v případě změny zákonné daně z přidané hodnoty nebo zavedení, změny či zrušení místních poplatků za předmět plnění po uzavření smlouvy budou ceny odpovídajícím způsobem upraveny. U smluv se spotřebiteli to platí pouze v případě, že doba mezi uzavřením a plněním smlouvy přesáhne 4 měsíce.

6. vypořádání se provádí v měně EURO. V případě platby zahraničními platebními prostředky nese kurzové rozdíly a bankovní poplatky strana povinná k platbě.

7. hotel může podmínit svůj souhlas s následným snížením počtu rezervovaných pokojů, služeb hotelu nebo délky pobytu zákazníka zvýšením ceny za pokoje nebo za jiné služby hotelu.

8. faktury hotelu bez data splatnosti jsou splatné okamžitě po obdržení faktury bez odpočtu. Hotel může od zákazníka kdykoli požadovat okamžitou úhradu splatných pohledávek. V případě prodlení zákazníka s platbou se použijí zákonná ustanovení. Hotel si vyhrazuje právo prokázat vyšší škody.

9. hotel je oprávněn požadovat od zákazníka při uzavření smlouvy přiměřenou zálohu nebo kauci, například ve formě záruky kreditní kartou. Výši zálohy a termíny plateb lze dohodnout ve smlouvě v textové podobě. V případě zálohových plateb nebo kaucí za souborné služby pro cesty zůstávají zákonná ustanovení nedotčena. V případě prodlení zákazníka s platbou se použijí zákonná ustanovení.

(10) V odůvodněných případech, např. pokud je zákazník v prodlení s platbou nebo pokud se rozšiřuje rozsah smlouvy, je hotel oprávněn i po uzavření smlouvy požadovat zálohu nebo složení jistoty ve smyslu bodu III.9 výše nebo zvýšit zálohu nebo jistotu sjednanou ve smlouvě až na celou sjednanou odměnu.

11. zákazník může proti pohledávce hotelu započíst pouze nespornou nebo právně vymahatelnou pohledávku.

(12) Hotel má zástavní právo ke všem předmětům, které zákazník do hotelu vnesl, pro své pohledávky, § 704 BGB.

Psi a jiná domácí zvířata jsou povolena pouze ve vybraných pokojích a v restauraci „Erzgebirgsstuben“. Domácí zvířata nejsou v restauraci „das Guck“ povolena.

(14) Pokud zákazník získá přístup k internetu prostřednictvím hotelového systému Wi-Fi pro hosty jako dobrovolně poskytovanou službu, je povinen vždy dodržovat platné zákony a předpisy na území Spolkové republiky Německo, jakož i ty právní systémy, které by mohly být používáním internetu prostřednictvím Wi-Fi ovlivněny. Přitom musí zejména, nikoli však výlučně, dodržovat všechny požadavky platných právních předpisů o duševním vlastnictví, jakož i o veřejné bezpečnosti a pořádku a zdržet se veškerého jednání nebo opomenutí, které je trestné jako správní přestupek nebo trestný čin, a dále se vždy zdržet všeho, co by mohlo poškodit dobrou pověst a/nebo veřejnou image hotelu nebo provozovatelů.
Používání internetu je na vlastní nebezpečí zákazníka. Hotel zejména nenese odpovědnost za technické selhání internetu nebo přístupu k internetu. Hotel dále neodpovídá za škody (přímé či nepřímé), které zákazníkovi vzniknou používáním internetu, zejména na koncových zařízeních používaných zákazníkem, např. v důsledku napadení virem nebo jiným škodlivým softwarem. Zákazník se musí vždy zdržet jakýchkoli změn (technických) zařízení poskytnutých hotelem pro používání W-Lan nebo internetu. V případě technických problémů spojených s používáním internetu prostřednictvím služby W-Lan je třeba se obrátit na personál hotelu; zákazník se musí zdržet jakýchkoli neoprávněných pokusů o řešení problému.
Pokud hotel poskytuje zákazníkovi přístup k internetu prostřednictvím W-Lan, neúčtuje za to žádné zvláštní náklady nad rámec ceny za přenocování.

IV. Odstoupení zákazníka od smlouvy (tj. storno) a nevyužití služeb hotelu

1. Zákazník může odstoupit od smlouvy uzavřené s hotelem pouze tehdy, pokud bylo právo na odstoupení od smlouvy výslovně sjednáno ve smlouvě, pokud existuje jiné zákonné právo na odstoupení od smlouvy nebo pokud hotel výslovně souhlasí se zrušením smlouvy.
Ujednání o právu na odstoupení od smlouvy, jakož i případný souhlas se zrušením smlouvy, musí být v každém případě provedeno v textové podobě.

Zákazník může od smlouvy odstoupit (právo na odstoupení od smlouvy). Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, platí v případě uplatnění práva na zrušení následující storno poplatky:
Zrušení přenocování do doby, než
– 7 dní před datem příjezdu
Zrušení rezervace bez nároku na zaplacení nebo náhradu škody ze strany hotelu (bezplatné zrušení rezervace).
– 2 dny před datem příjezdu
storno poplatky ve výši 85 % sjednané odměny.
– 1 den před příjezdem

storno poplatky ve výši 90 % dohodnuté odměny.

Pokud dojde ke zrušení rezervace v den příjezdu, je třeba uhradit celou dohodnutou odměnu.

Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy zaniká, pokud zákazník neuplatní své právo na odstoupení od smlouvy vůči hotelu v textové podobě do 1 dne před dnem příjezdu/datem konání akce.

3. zrušení akce (konference, semináře, oslavy apod.) nespadá do oblasti působnosti
v bodě IV. 2. a budou upraveny individuálně a samostatně v závislosti na rozsahu a délce trvání rezervované akce.

4. pokud nebylo sjednáno právo na odstoupení od smlouvy nebo již zaniklo, neexistuje ani zákonné právo na odstoupení od smlouvy nebo výpověď smlouvy a hotel nesouhlasí se zrušením smlouvy, zůstává hotelu nárok na sjednanou odměnu i přes nevyužití služby. Příjmy z pronájmu/rezervace pokojů/stolů a ušetřené výdaje si hotel kompenzuje jinde. Pokud jsou pokoje/pokoje/stoly pronajaty/přiděleny někomu jinému, může hotel provést srážku za
paušální částka za ušetřené výdaje. V takovém případě je zákazník povinen zaplatit nejméně 90 % smluvně dohodnuté ceny. Zákazník je oprávněn prokázat, že výše uvedená pohledávka nevznikla nebo nevznikla v nárokované výši.

(5) Pokud hotel vypočítá náhradu zvlášť, nesmí její výše přesáhnout smluvně dohodnutou cenu za službu, kterou má hotel poskytnout, sníženou o hodnotu nákladů, které hotel ušetří, a o to, co hotel získá jiným využitím hotelových služeb.

V: Stažení hotelu

(1) Pokud bylo dohodnuto, že zákazník může bezplatně odstoupit od smlouvy v určité lhůtě, je hotel oprávněn ze své strany odstoupit od smlouvy v této lhůtě, pokud se na smluvně rezervované pokoje dotazují další zákazníci a zákazník se na dotaz hotelu v přiměřené lhůtě nevzdá svého práva na odstoupení.

2. pokud není záloha nebo kauce sjednaná nebo požadovaná v souladu s bodem III.9 a/nebo bodem III.10 uhrazena ani po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty stanovené hotelem, je hotel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

Hotel je dále oprávněn mimořádně odstoupit od smlouvy z objektivně ospravedlnitelných důvodů, zejména pokud:

– vyšší moc nebo jiné okolnosti, za které hotel neodpovídá, znemožňují plnění smlouvy;

– pokoje nebo pokoje jsou zaviněně rezervovány se zavádějícími nebo nepravdivými informacemi nebo se zamlčením podstatných skutečností; podstatnými skutečnostmi mohou být totožnost zákazníka, schopnost platit nebo účel pobytu;

– hotel má oprávněné důvody se domnívat, že používání služby může ohrozit hladký chod podniku, bezpečnost nebo pověst hotelu na veřejnosti, aniž by to bylo možné přičíst sféře kontroly nebo organizaci hotelu;

– účel nebo důvod pobytu je protiprávní;

– dojde k neoprávněnému podnájmu nebo podnájmu v souladu s článkem III.2;

– hotel zjistí okolnosti, že se finanční situace zákazníka po uzavření smlouvy výrazně zhoršila, zejména pokud zákazník neuhradí splatné pohledávky hotelu nebo pokud bylo proti zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení.

4. v případě oprávněného odstoupení od smlouvy ze strany hotelu nemá zákazník nárok na náhradu škody.

 

VI: Poskytnutí, předání a vrácení pokoje

(1) Zákazníkovi nevzniká nárok na poskytnutí konkrétních pokojů, pokud mu to hotel výslovně nepřislíbil alespoň v textové podobě.

2. rezervované pokoje jsou zákazníkovi k dispozici od 15.00 hodin v případě běžných hotelových pokojů a od 16.00 hodin v dohodnutý den příjezdu v případě hotelových apartmánů (čas check-inu). Zákazník nemá nárok na dřívější poskytnutí.

3. v dohodnutý den odjezdu musí být pokoje vyklizeny a předány hotelu nejpozději do 10.00 hodin (čas odjezdu). Poté může hotel účtovat 50 % plné ceny ubytování (ceníková cena) za pozdní opuštění pokoje nebo apartmá za jeho užívání nad rámec smlouvy do 18:00 hodin a 100 % od 18:00 hodin. Smluvní nároky zákazníka tím nejsou odůvodněny. Je oprávněn prokázat, že hotelu nevznikl nárok na poplatek za užívání nebo že je tento nárok výrazně nižší. Kromě toho si hotel vyhrazuje právo prokázat a požadovat vyšší náhradu škody.

VII: Odpovědnost hotelu

(1) Hotel odpovídá za škody, za které odpovídá v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví, za nároky vyplývající z odpovědnosti za výrobek, v případě záruky převzaté hotelem a v případě podvodně zamlčených vad. Dále odpovídá za další škody, které vznikly na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností ze strany hotelu nebo na základě úmyslného nebo nedbalého porušení povinností typických pro smlouvu ze strany hotelu. Porušení povinností ze strany hotelu je rovnocenné s porušením povinností zákonného zástupce nebo zprostředkovatele. Další nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, pokud není v tomto článku VII stanoveno jinak.

Pokud dojde k narušení nebo nedostatkům v hotelových službách, hotel se bude snažit situaci napravit, jakmile se o tom dozví nebo jakmile si zákazník okamžitě stěžuje. Zákazník je povinen přispět tím, co od něj lze rozumně očekávat, k nápravě narušení a minimalizaci případných škod, a neprodleně informovat hotel o jakémkoli narušení nebo škodě.

Hotel odpovídá zákazníkovi za věci vnesené do hotelu v souladu se zákonnými ustanoveními (§§ 701 a násl. BGB). Hotel doporučuje používat hotelový nebo pokojový trezor. Pokud si zákazník přeje přivézt peníze, cenné papíry a cennosti v hodnotě vyšší než 800 eur nebo jiné předměty v hodnotě vyšší než 3 500 eur, je třeba uzavřít s hotelem samostatnou smlouvu o úschově.

(3) Pokud je zákazníkovi poskytnuto parkovací místo v hotelové garáži nebo na hotelovém parkovišti, a to i za poplatek, nejedná se o smlouvu o úschově. V případě ztráty nebo poškození motorových vozidel zaparkovaných nebo manévrovaných na pozemku hotelu a jejich obsahu nese hotel odpovědnost pouze v souladu s oddílem VII.1.

4. hotel zajišťuje buzení s maximální péčí. S maximální péčí jsou zpracovávány také zprávy, pošta a zásilky zboží pro zákazníky. Hotel se postará o doručení a uskladnění (v každém případě v hotelu) a – na požádání – o jejich přeposlání za úplatu. Hotel v tomto ohledu odpovídá pouze v souladu s oddílem VII.1.

VIII: Závěrečná ustanovení

(1) Změny nebo doplňky smlouvy, přijetí žádosti nebo těchto všeobecných obchodních podmínek pro smlouvu o hotelovém ubytování se provádějí v textové podobě. Jednostranné změny nebo doplňky ze strany zákazníka jsou neplatné.

Místem plnění a placení, jakož i výlučnou soudní příslušností – i pro spory týkající se šeků a směnek – je v obchodních transakcích místo hotelu. Pokud smluvní strana splňuje požadavky § 38 odst. 2 německého občanského soudního řádu (ZPO) a nemá obecnou soudní příslušnost v Německu, je místem soudní příslušnosti sídlo hotelu.

Použije se výhradně německé právo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem je vyloučeno.

4. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto všeobecných podmínek pro smlouvu o hotelovém ubytování byla nebo se stala neplatnými nebo neúčinnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Ve všech ostatních ohledech se použijí zákonná ustanovení.

Jetzt für den Fichtelberghaus - Newsletter anmelden!

Fast geschafft! Bitte bestätigen Sie die Anmeldung für unseren Newsletter in der E-Mail, die Sie gleich bekommen.